Het jeugdbeleid binnen KBF

2021
4
Jeugd in touw

Een tool voor de toekomst!

Wanneer we willen werken aan de toekomst, dan is het een must dat we werken aan de jeugd van vandaag. Dit is dan ook waarom de Klim-en Bergsportfederatie haar clubs wil ondersteunen in de ontwikkeling van hun jeugdbeleid.

Jeugd in cijfers

In 2020 heeft de KBF een bevraging gedaan bij al haar clubs om te weten te komen wat de huidige situatie is in Vlaanderen met betrekking tot de jeugd. 1/3de van de clubs hebben gereageerd, ook al bleek uit de bevraging dat er heel wat meer clubs zijn die al een jeugdwerking hadden (hebben), ongeacht de grootte van de club.

Bleek ook dat clubs die de meeste jeugdleden aanbrengen, gericht zijn op sportklimmen en in het bezit zijn van een eigen accommodatie of alvast gelinkt zijn aan een accommodatie. De kleinere werkingen richten zich vooral op 1 jeugdgroep per jaar of op een stage met de jeugdgroep.

Uit de bevraging blijkt eveneens dat 30% van de clubs niet beschikt over de nodige accommodatie, wat wil zeggen dat ze deze moeten huren om hun activiteiten te kunnen aanbieden. Daarnaast beschikt ongeveer 80% van de clubs wel over voldoende vrijwilligers om een jeugdwerking draaiende te houden, althans dit was toch zo voordat COV19 ons getroffen heeft.

Voor ongeveer de helft van de clubs die inzetten op jeugd, is de vraag groter dan het aanbod, wat 2 zaken kan betekenen. (1) er is nog ruimte voor uitbreiding of (2) we hebben heel veel jeugdleden die willen starten met sportklimmen. Hoewel het ene al wat positiever klinkt dan het andere, komen beide eigenlijk op hetzelfde neer, nl. er is nood aan een beleid dat ondersteuning biedt aan de clubs en zorgt voor een kwalitatieve ontwikkeling van jeugdsport.

Een kwalitatief jeugdbeleid, wat is dat?

Vanuit de federatie zijn we ervan overtuigd dat een club met een goed jeugdbeleid op lange termijn hier de vruchten zal van plukken voor haar gehele werking. Daarom hebben we een visie ontwikkeld over wat een jeugdbeleid kwalitatief maakt. We focussen op 4 thema’s waarvan we denken dat ze een positieve invloed zullen hebben op de jeugdsport.

1. Gezond- en ethisch verantwoord sporten Het spreekt voor zich dat we de jeugd niet willen laten sporten wanneer hun veiligheid niet kan gewaarborgd worden. Daarom willen we dan ook inzetten op gezond- en ethisch verantwoord sporten. We zien dit ruimer dan enkel “kan het kind zich kwetsen?”. We willen er namelijk voor zorgen dat ook de psychische integriteit van het kind bewaakt wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld maar aan het clubAPI-verhaal. Het is belangrijk dat elke club die inzet op jeugdwerking beschikt over een aanspreekpersoon integriteit (API). Meer weten over het API-verhaal? Ga snel eens kijken naar het artikel dat we hierover hebben geschreven in Monte 2021/3.

2. Jeugdbeleid Hoewel dit thema sterk gelinkt is aan alle andere thema’s, hebben we dit toch losgekoppeld, om hier een extra nadruk op te leggen. Wanneer we niet weten waar we naartoe willen, zullen we altijd maar in het wilde weg werken en slechts weinig tot geen vooruitgang maken op lange termijn. Daarin willen we de clubs stimuleren om een concrete visie en doelen uit te werken voor haar jeugdwerking en deze ook bekend te maken. Vanuit de federatie willen we daarvoor ook de nodige inspiratie bieden.

3. Trainers en opleidingen De Klim- en Bergsportfederatie is al jaren bezig met het ontwikkelen en promoten van opleidingen. Dit omdat de lesgever een ruimer inzicht heeft in didactiek en methodiek waardoor hij op een efficiëntere wijze zijn kennis kan overdragen. Het zou dan ook onlogisch zijn als we hier niet zouden op inzetten bij de jeugd. Naast het opleiden van lesgevers willen we eveneens het ‘levenslang leren’ blijven aanmoedigen. Sporten, en zeker jonge sporten, ontwikkelen zich continu. Het is dan ook belangrijk dat de lesgevers op de hoogte zijn van nieuwe inzichten.

4. Communicatie Met het thema communicatie willen we de clubs aanmoedigen om een duidelijke communicatie te voorzien naar de klimmers. Niet alleen naar zij die al lid zijn, maar ook naar hen die interesse hebben om onze geliefkoosde sporten te verkennen. Hierbij hoort dan natuurlijk ook de promotie van de sport naar jeugdleden toe. Uiteraard moeten ook de ouders van competitieklimmers goed geïnformeerd zijn.

Met het ‘Jeugd in Touw’-project wil de Klim- en Bergsportfederatie de clubs motiveren om een jeugdwerking op te richten en/of hen ondersteunen in het verder uitbouwen en verbeteren van de huidige werking. Vermits de ambities van de clubs heel verschillend zijn, wil dit ook zeggen dat we moeten zoeken naar een manier om de clubs op een gelijkwaardige manier te kunnen ondersteunen terwijl we rekening houden met de grootte en de capaciteiten van deze clubs. De Klim- en Bergsportfederatie is ondertussen al enkele jaren aan het bekijken hoe we dit het beste kunnen aanpakken.

Zo zijn er bijvoorbeeld al verschillende stappen gezet op vlak van beleid omtrent nationale jeugdcompetities. Daarnaast pogen we eveneens om de administratieve werklast voor de clubs te minimaliseren. De federatie heeft er dan ook voor gekozen om het project op te delen in 2 onderdelen, nl. beleid en activiteiten.

In het onderdeel rond het beleid zal uiteraard gewerkt worden in lijn van de visie zoals deze voorheen is toegelicht. Om het project toegankelijk te maken voor zowel grote als kleine clubs, is ieder thema opgedeeld in 3 niveaus, nl. brons, zilver en goud, waaraan een label verbonden is ter erkenning. Het bronzen label zal in het Jeugd in Touw project de basis vormen waarop het zilveren en gouden label zullen verder bouwen.

Omdat een jeugdwerking geen werking kan zijn zonder activiteiten, is dit het tweede onderdeel waarop de federatie wil inzetten. Hier zal er dus gekeken worden naar de inzet die de clubs leveren in het aanbieden van trainingen, opleidingen, stages, enzovoort.

Vele clubs investeren eigen middelen in hun jeugdwerking. Dit wil zeggen dat vele clubs op het einde van het jaar meer geld hebben uitgegeven aan de ontwikkeling en het behoud van de werking dan dat er ontvangen is door middel van inschrijvingsgelden. Dit is uiteraard een zeer jammere zaak want hierdoor is het zeer moeilijk om op langere termijn te investeren in de werking en is het aanschaffen van nieuwe educatieve- en/of klimmaterialen vrijwel onmogelijk, wat voor een kwalitatieve werking toch wel een noodzaak is. Dit is voor de clubs dan ook het grootste voordeel aan het 'Jeugd in Touw'- project.

Naast de basissubsidie die verbonden is aan het behaalde label, zal de club ook punten krijgen voor het organiseren van activiteiten. Het aantal behaalde punten zal de extra bijdrage vormen die een club kan ontvangen. Hiermee proberen we tegemoet te komen aan de investering die de club maakt en kan er alsnog geïnvesteerd worden in de jeugd.

Om deze subsidie te kunnen aanbieden aan de clubs, zet de Klim- en Bergsportfederatie in op de beleidsfocus jeugdsport van Sport Vlaanderen. Indien het Jeugd in Touw project wordt goedgekeurd, zal de federatie mooie financiële ondersteuning kunnen bieden aan de jeugdwerkingen. De keerzijde is echter dat wanneer Sport Vlaanderen het project zou afwijzen, ook de ondersteuning beperkter zal worden.

KBF: “Tegen het einde van de beleidsperiode 2024 zouden we graag een verdubbeling zien in het aantal clubs met een jeugdwerking”

Wat zijn nu de concrete doelstellingen van de Klim- en Bergsportfederatie met het 'Jeugd in Touw'-project? Zoals je nu wel al zal begrepen hebben, willen we de kwaliteit verbeteren van de reeds bestaande jeugdwerkingen. Maar hier hoeft het voor ons natuurlijk niet te stoppen. Tegen het einde van deze beleidsperiode, zijnde eind 2024, zouden we graag een verdubbeling zien in het aantal clubs met een jeugdwerking. Dat zou betekenen dat er ongeveer 2/3 van alle clubs aangesloten bij KBF actief inzetten op jeugd.

Daarnaast trachten we de bestaande en ook de nieuwe werkingen te stimuleren naar een rijk en divers aanbod zodat ieder kind zijn plekje kan vinden in de club. Zo hopen we dat op lange termijn ook deze jonge leden zich later zullen inzetten om de normen en waarden van onze sport door te geven aan de nieuwe generatie.